Refleksioon ja professionaalne enesearendamine

Professionaalse arengu all mõistetakse ametioskuste ja -teadmiste arengut, mida ühelt poolt toetavad erinevad koolitused ning teisalt oskuste omandamine töökohal ja teadmiste vahetamine kolleegidega. Professionaalse arengu olulisimaks teguriks võib pidada refleksiooni ehk oma senise tegevuse mõtestamist/peegeldamist.

Refleksioon on positiivne protsess, mille raames vaadatakse üle, analüüsitakse ja hinnatakse kogemust ning tuginedes eelnevalt omandatule, seatakse plaane tulevikuks. Lisaks aitab see näha igapäevastes praktilistes tegevustes ja probleemides võimalusi arenguks, tuues meie ette situatsioonid, mille puhul oleme mõelnud, et seni tehtu vajaks värskendust.

Refleksioon ja professionaalne enesearendamine Arenguagentuur OÜ

Kuigi refleksiooni võib pidada professionaalset arengut käivitavaks ja suunavaks teguriks, ei leia me argipäevas selleks tihtilugu aega. Teinekord on keerukas ise märgata reflekteerimist väärivat või on hoopiski vaja väikest tõuget, et oma kogemustesse pilku heita ja sellest õppida.

Täna kasutavad reflekteerimist peamiselt õpetajad/koolitajad, kes refleksiooni abil mõtestavad oma kutsealast tegevust, määratlevad arenguvajadusi ning kavandavad enesetäiendusi, kuid üha enam leiab see laiemat kasutust nii juhtide kui töötajate seas. Sest justnimelt toimetuleku kiiresti muutuvas maailmas, edu aluse ja konkurentsieelise annab meile elukestev õpe.

Eesmärk:

Koolituse eesmärk on õppida töökeskkonnas ennast teadlikult analüüsima ja juhtima. Õppida kasutama erinevaid mudeleid ja lähenemisi eneseanalüüsiks ning eesmärgistada ja mõtestada enda rolle, tegevust ja vastutust nii meeskonnas kui elus üldisemalt.

KELLELE KOOLITUS ON MÕELDUD?

Kõik huvilised (õpetajad, koolitajad, organisatsioonide juhid, meeskonnaliikmed jt.), kes tunnevad vastutust ja soovivad teadlikult panustada enese- ja oma meeskonna arengusse.

Käsitletavad teemad – VASTAVALT KOOLITUSE KESTVUSELE JA VAJADUSELE:

Eneseanalüüs ja refleksioon: mõisted, olemus, praktika.

– eneseanalüüsi oskuse olulisus ja kasulikkus professionaalse arengu toetamisel;

– arengut suunavad sisemised ja välised faktorid.

Millised on erinevad eneseanalüüsi meetodid ning kuidas neid rakendada enda igapäevatöös?

Kuidas kasutada eneseanalüüsi tulemusi sisehindamisega seonduvalt ja arenguvestlustel?

– oma töö, rolli ja vastutuse analüüsimine ja mõtestamine ning jagamine kolleegidega ühiste väärtushoiakute kujunemiseks;

– oma pädevuse reflekteerimine, tagasiside kogumine kolleegidelt ning töötulemuste analüüs;

– muudatuste kavandamine, koolitusvajaduse määratlemine ja enesearenduskava koostamine arvestades ka organisatsiooni/meeskonna arenguvajadusi ja eesmärke/prioriteete;

– kolleegide juhendamine reflekteerimisel ja arenguvajaduste määratlemisel.

METOODIKA:

Koolitus on praktiline ja osalejaid kaasav. Suunab ja julgustab reflekteerima ja oma kogemusi jagama, luues võimaluse ka üksteiselt õppida. Erinevad aktiivõppe meetodid, grupiarutelud, ajurünnakud, eneseanalüüsid, rollimängud ja loovmeetodid.

ÕPPEMAHT:

Vastavalt vajadusele kas 1 päev (6 ak/h) või 2 päeva (12 ak/h)

Koolituse läbimisel osaleja:

– oskab kasutada erinevaid meetodeid eneseanalüüsil ja seeläbi suunata oma professionaalset arengut;

– oskab kavandada muudatusi, määratleda koolitusvajadust ja koostada enesearenduskava arvestades ka organisatsiooni/meeskonna arenguvajadusi ja eesmärke/prioriteete;

– mõistab oma töö, rolli ja vastutuse olulisust;

– oskab analüüsida iseenda tugevusi/nõrkusi ja oma panust meeskonnas;

– oskab rakendada eneseanalüüsi võtteid igapäevatöös ja reflekteerida tööalaseid kogemusi kolleegidega vastastikuse arengu toetamise eesmärgil;

– tuleb paremini toime kiiresti muutuvas keskkonnas, lähtudes seisukohast, et elukestev õpe ja areng algab meist endist.

Arenguagentuur Koolitused on kvalifitseeritud

Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Arenguagentuur Koolitused on kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Kersti Jürgenstein Arenguagentuur OÜ

KOOLITAJA, COACH:

Kersti Jürgenstein

Lisainfo koolitaja kohta ›

Koolitus “Refleksioon ja professionaalne enesearendamine”

KÜSI PERSONAALSET PAKKUMIST:

Olen tutvunud ja nõustun privaatsustingimustega

Arenguagentuur OÜ / tel: (+372) 524 7575 / e-post: info@arenguagentuur.com