ARENGUAGENTUUR OÜ

Meeskondade areng on meie kirg!

KONTAKTID
Helista: (+372) 524 7575
Kirjuta: info@arenguagentuur.com
JÄLGI MEID

Koolituste kvaliteedi tagamise alused

Arenguagentuur Koolitused koolituste kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1. Arenguagentuur Koolitused on loodud Arenguagentuur OÜ (reg. kood 11320015) poolt.
1.2. Arenguagentuur Koolitused on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. 198458.
1.3. Arenguagentuur Koolitused on alates 17.05.2018 kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

1.4. Arenguagentuur Koolitused pakub täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust.
1.5. Arenguagentuur Koolitused lähtub koolituste kvaliteedi tagamisel:
1.5.1. Täiskasvanute koolituse seadusest (TäKS);
1.5.2. Täienduskoolituse standardist;
1.5.3. Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt heaks kiidetud täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist;
1.5.4. täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist;
1.5.5. Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon (ETKA Andras) poolt heaks kiidetud koolitaja käsiraamatust;
1.5.6. ettevõtte ärieetikast, põhikirjast, õppekorralduse alustest ja sisekorra eeskirjast.

2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
2.1.1. õppekava nimetus;
2.1.2. õppekavarühm;
2.1.3. õpiväljundid;
2.1.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
2.1.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
2.1.6. õppe sisu;
2.1.7. õppekeskkonna kirjeldus;
2.1.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
2.1.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
2.1.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
2.2. Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.
2.3. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega. Eesmärgiks on aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppeeesmärgid.

2.4. Kõigi koolitusele registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust koolituse korraldaja poolt selgitamaks välja õppeeesmärgid ja koolitusvajadus.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. Arenguagentuur Koolitused poolt kaasatud koolitajad omavad kõik kõrgemat erialast haridust ning pikaajalist töökogemust õpetatavas valdkonnas, mida nad on võimelised tõestama. Valdavalt omavad koolitajad täiskasvanute koolitaja kutset.
3.2. Info Arenguagentuur Koolitused poolt kaasatud koolitajate kohta on leitav Arenguagentuur Koolitused kodulehel (www.arenguagentuur.com/koolitajad/).
3.3. Koolitaja koostab ja esitab Arenguagentuur Koolitused juhatajale iga koolituse jaoks ainekaardi vastavalt õppekavale.
3.4. Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside alusel. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid õppekvaliteedi tõstmiseks.
3.5. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal ja Arenguagentuur Koolitused töötajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1. Arenguagentuur Koolitused viib läbi koolitusi seminariruumides, mis vastavad Töötervishoiu ja -ohutuse seaduses toodud nõuetele, on valgusküllased, õhurikkad ja soojad.
4.2. Kõik õpperuumid on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga (dataprojektor, arvuti jne) ja tahvliga. Võimalik on laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist.
4.3. Olenevalt koolitusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
4.4. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust. Eelistame väiksemaid õppegruppe, kus on tagatud õppijatele individuaalsem lähenemine ja areng.
4.5. Arenguagentuur Koolitused tagab igale koolitusel osalejale ette valmistatud õppematerjalid paberkandjal ja/või elektrooniliselt. Õppematerjalide koostamisel on tuginetud tõenduspõhisele infomaterjalile. Paljude õppekavade koosseisu kuuluvad ka dokumendinäidised, mis on meie koolitajate originaal-looming.
4.6. Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne koolituse algust infot koolituse täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolitusruumide, transpordivõimaluste ja parkimise kohta.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1. Kõikidel koolitusel osalejatel on võimalus, kuid mitte kohustus, anda tagasisidet nii suuliselt kui kirjalikult järgnevate punktide kohta:
5.1.1. koolituse sisu;
5.1.2. koolitajad;
5.1.3. koolituse korraldus;
5.1.4. jms.
5.2. Saadud tagasisidet analüüsime ning kasutame selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid koolitusi.