ARENGUAGENTUUR OÜ

Meeskondade areng on meie kirg!

KONTAKTID
Helista: (+372) 524 7575
Kirjuta: info@arenguagentuur.com
JÄLGI MEID

Õppekorralduse alused

Arenguagentuur Koolitused õppekorralduse alused

1. Üldsätted

1.1. Arenguagentuur Koolitused on loodud Arenguagentuur OÜ (reg. kood 11320015) poolt.
1.2. Arenguagentuur Koolitused on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS), täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr. 198458.
1.3. Arenguagentuur Koolitused on alates 17.05.2018 kvalifitseeritud Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

1.4. Arenguagentuur Koolitused lähtub Täiskasvanute koolituse seadusest (TäKS) ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.5. Arenguagentuur Koolitused pakub täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust järgmistes õppevaldkondades:
1.5.1. ärindus, haldus ja õigus:

  • juhtimine ja haldus;
  • turundus ja reklaam;
  • sekretäri- ja kontoritöö;
  • hulgi- ja jaekaubandus;
  • tööoskused.

1.5.2. humanitaaria ja kunstid:

  • käsitöö.

1.5.3. üldõppekavad:

  • isikuareng.

1.6. Arenguagentuur Koolitused asjaajamise- ja õppekeel on eesti keel.
1.7. Koolitused toimuvad peamiselt tellimus-koolitustena (sisekoolitused), kus koolitus töötatakse välja vastavalt tellija eripära ja ettevõtte spetsiifikat arvestades. Koolituskalendri alusel toimuvad avalikud koolitused on avaldatud Arenguagentuur Koolitused kodulehel ja sotsiaalmeediakanalites.

1.8. Koolitused toimuvad õppekava alusel grupikoolitustena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.9. Koolituse pikkust arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.10. Õppetöö viiakse läbi õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Arenguagentuur Koolitused kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-posti aadress, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi väljastamiseks. Samuti arve maksja ja saaja andmed. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele (IKS) §6.

3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.arenguagentuur.com), e-posti teel (info@arenguagentuur.com) või telefoni teel (+372 524 7575). Kõik registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.
3.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot Arenguagentuur Koolitused kontkaktisikult, kelle kontaktid on koolitust tutvustaval veebilehel.
3.3. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.4. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
3.5. Arenguagentuur Koolitused jätab endale õiguse koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Arenguagentuur Koolitused poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.
4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel koolituspäeva alguses.

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

6. Koolituse eest tasumine

6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
6.2. Maksetähtaja ületamisel 30 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
6.3. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

7. Koolitusest loobumine

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Arenguagentuur Koolitused kontaktisikut e-kirja teel (info@arenguagentuur.com).
7.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
7.3. Koolitusest loobumise teatamisel 6 kuni 2 päeva enne koolituse algust tagastatakse 50% õppetasust.
7.4. Koolitusest loobumise teatamisel 48 tundi või vähem enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.
7.5. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

8. Koolituse katkestamine

8.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

9. Õppija õigused ja kohustused

9.1. Õppijal on õigus:
9.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav kursus;
9.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;
9.1.3. saada teavet Arenguagentuur Koolitused õppekorralduse ja õppekava kohta;
9.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist Arenguagentuur Koolitused süül ära jäänud kursuste eest;
9.1.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
9.1.6. saada kursuse lõpus kursusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

9.2. Õppija on kohustatud:
9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

10. Vaidluste lahendamise kord

10.1. Arenguagentuur Koolitused ja Õppija/Töötaja vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Tartu Maakohtus.